Przedszkole Publiczne nr 13


Idź do treści

Menu główne:


Regulamin wycieczek i spacerów przedszkolnych

Informacje dla rodziców

REGULMIN
ORGANIZACJI
SPACERÓW I WYCIECZEK
PRZEDSZKOLNYCHPUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 13
WE WŁOCŁAWKU& 1
ZASADY OGÓLNEOrganizatorem spacerów i wycieczek jest Przedszkole Publiczne nr 13 we Włocławku przy współpracy z Radą Rodziców.

Przedszkole w swej działalności jest jednostką inicjującą i organizującą działalność w zakresie krajoznawstwa i turystyki. Działania te mogą być realizowane w różnych formach, i tak mogą to być:

wycieczki przedmiotowe – służące jako uzupełnienie obowiązującego programu nauczania,krajoznawczo – turystyczne,krajoznawczo - turystyczne

3. W zorganizowaniu wycieczki przedszkole może współdziałać ze stowarzyszeniami i
innymi podmiotami, których przedmiotem działalności jest krajoznawstwo i turystyka.

4. O organizacji i programie wycieczki powinny decydować różnorakie kryteria, w tym

wiek uczestników,i potrzeby przedszkolaków,ść fizyczna, stan zdrowia,ń przygotowania do pokonywania trudności,potrzebne umiejętności specjalistyczne.

5. Formy wycieczek organizowanych przez przedszkole:

spacery,ótkie wycieczki,krajoznawczo – turystyczne.

Harmonogram wycieczek na dany rok opracowany jest w każdej grupie wiekowej.

Uczestnicy wycieczek to:
dzieci wszystkich grup wiekowych lub tylko dzieci z grupy starszej (w zależności od charakteru wycieczki lub spaceru),(wg obowiązujących przepisów) – w przypadku dzieci do 10 roku życia liczba uczestników pozostających pod opieką jednego wychowawcy nie może przekraczać 15.

Koszt wycieczki czy spaceru pokrywa organizator i Rada Rodziców.

Wyżywienie w czasie wycieczki zapewnia organizator – jeżeli wycieczka trwa długo.


Program spaceru lub wycieczki organizowanej przez przedszkole, liczbę opiekunów oraz imię i nazwisko kierownika wycieczki zawiera karta wycieczki, którą zatwierdza dyrektor przedszkola. Do karty wycieczki należy dołączyć listę uczestników oraz oświadczenie w sprawie ochrony zdrowia i życia dziecka, podpisaną przez każdego opiekuna wycieczek.ł dzieci w wycieczkach krajoznawczo – turystycznych (dotyczy wycieczek całodziennych wymaga zgody ich przedstawicieli ustawowych (rodzice, prawni opiekunowie).spacerów i wycieczek są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.ąc spacery i wycieczki:

zapoznajemy dzieci z miejscem i celem spaceru bądź wycieczki, aby ich obserwację i działania były świadome;dopuszczamy do nadmiernego zmęczenia fizycznego;norm kulturalnego zachowania się w stosunku do współuczestników wycieczki;wspólnie wypracowanych reguł zapewniających bezpieczeństwo, współdziałanie i przyjemny nastrój, które wpłyną na nasze doznania psychiczne i estetyczne;o właściwy dobór ubioru dzieci do warunków atmosferycznych;pełne bezpieczeństwo, a w określonych sytuacjach dajemy dzieciom kontrolowane poczucie swobody;właściwą organizację, tak aby osiągnąć zamierzone cele edukacyjne;różnorodne formy aktywnego wypoczynku.

14. Niniejszy regulamin stosuje się do wszystkich form spacerów i wycieczek.


& 2

ZADANIA DYREKTORA PRZEDSZKOLA

Dyrektor czuwa nad prawidłową organizacją spaceru lub wycieczki;

Wyznacza kierownika wycieczki spośród pracowników pedagogicznych przedszkola, posiadających uprawnienia do kierowania wycieczkami szkolnymi;

Gromadzi dokumentację wycieczki (karta wycieczki, lista uczestników, oświadczenia opiekunów wycieczki).

Dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki a po jej zakończeniu dokonuje rozliczenia.

Organizuje transport i wyżywienie.

Zawiadamia organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny o planowanej wycieczce.

& 3

ZADANIA KIEROWNIKA WYCIECZKI

Kierownikiem wycieczki krajoznawczo – turystycznej może być wyłącznie nauczyciel zatrudniony w danej placówce przedszkolnej.

Opracowuje on program, harmonogram wycieczki oraz jej regulamin i zapoznaje z nim wszystkich uczestników.

Zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki oraz sprawuje nadzór w tym zakresie.

Zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania.

Określa zadania opiekuna dotyczące programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki.

Nadzoruje zaopatrzenie uczestników wycieczki w odpowiedni sprzęt oraz apteczkę pierwszej pomocy.

Do obowiązków organizatora należy sprawdzenie stanu zdrowia i umiejętności przedszkolaków. Służy temu m. in. Uzyskanie zgody (na piśmie) rodziców lub opiekunów prawnych na uczestniczenie dziecka w organizowanej wycieczce. Rodzice udzielają informacjo na temat tolerowania przez dziecko jazdy autokarem.

Kierownik wycieczki rozdziela zadania wśród uczestników.

Dokonuje podsumowania i oceny wycieczki po jej zakończeniu.


& 4

ZADANIA OPIEKUNA WYCIECZKI


Opiekun sprawuje opiekę nad powierzonymi mu dziećmi.

Współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki.

Sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.

Nadzoruje wykonywanie zadań i poleceń przydzielonych dzieciom.

Zobowiązany jest sprawdzić stan liczbowy przedszkolaków przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego.

Wykonuje też inne zadania zlecone przez kierownika wycieczki.


& 5

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
PODCZAS WYCIECZKI I SPACERÓWOsobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo przedszkolaków podczas wycieczek są: kierownik wycieczki oraz opiekunowie grup. Zasada ta dotyczy także rodziców wspomagających organizatora w zapewnieniu opieki.

Miejscem zbiórki przedszkolaków (rozpoczynającym i kończącym) jest plac przedszkola. Przedszkolaki udają się do domu wyłącznie pod opieką rodziców.

W trakcie przygotowań do wycieczki jej kierownik powinien zapoznać uczestników (w tym pozostałych opiekunów) z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi podczas wyjazdu i warunkami ich przestrzegania.

Zabronione jest prowadzenie wycieczek z dziećmi podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi.

Urządzanie dla przedszkolaków ślizgawek i lodowisk na rzekach, stawach i jeziorach jest zabronione.

Nauka pływania powinna odbywać się w miejscach specjalnie do tego wyznaczonych i przystosowanych, w grupach liczących nie więcej niż 15 osób na jednego opiekuna.

Kąpielisko powinno być sprawdzone na całej przestrzeni przeznaczonej do nauki pływania pod kątem bezpieczeństwa, m. in. jego głębokości, ewentualnie czystości itp.;to powinno być wyposażone w sprzęt zapewniający dzieciom bezpieczeństwo (koła ratunkowe, liny, itp.);pływania przedszkolaki powinny pozostawać pod stałym nadzorem i obserwacją nauczyciela i ratownika.ółowe warunki organizowania kąpieli regulują odrębne przepisy.& 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE1. Sprawy nieuregulowane niniejszymi zasadami rozstrzyga się na podstawie Statutu
przedszkola oraz innych przepisów prawnych.


7.
PODSTAWY PRAWNE
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. nr 6, poz. 69).ądzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 stycznia 1997r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 1997, nr 12, poz. 67).ądzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 8 listopada 2001r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001r. nr 135, poz. 1516).ądzenie ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 2 marca 2004r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia (Dz. U. z 2004r. nr 25, poz.220).ądzenie Rady Ministrów z 6 maja 1997r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne( Dz. U. z 1997r. nr 57, poz. 358).z 26 czerwca 1974r. – Kodeks Pracy (Dz. U. z 2003r. nr 166, poz. 1608 z późn. zm).ądzenie Ministra Edukacji Narodowej z 12 września 2001r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej (Dz. U. z 2001r nr 101, poz. 1095).Strona główna | Galeria 2014/2015 | Galeria 2013/2014 | O nas | Rekrutacja | Informacje dla rodziców | Informacje biezace | Kontakt | Mapa witryny


Podmenu:


Powrót do treści | Wróć do menu głównego